WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Zadania statutowe

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Zadania statutowe realizowane przez laboratoria


Dział Laboratoryjny realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład oddziałom.

1. Do zadań Oddziału Badań Higieny Środowiska należy:

1) wykonywanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody:

a) przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b) naturalnej mineralnej, źródlanej i stołowej,
c) z basenów kąpielowych,
d) z kąpielisk zorganizowanych na wodach powierzchniowych,
g) ze stacji dializ,
h) po kontakcie z nowym materiałem, w celu uzyskania oceny higienicznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie;

2) diagnostyka mikrobiologiczna powietrza z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) współpraca z Oddziałem Badań Instrumentalnych w zakresie diagnostyki.

2. Do zadań Oddziału Badań i Pomiarów Środowiska Pracy należy:

1) wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz ich ocena w zakresie hałasu, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka i przenoszonych przez kończyny górne, stężeń pyłów i krystalicznej krzemionki, mikroklimatu, oświetlenia, stężeń czynników chemicznych i czynników biologicznych,

2) wykonywanie pomiarów hałasu komunalnego w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,

3) współpraca z Oddziałem Badań Instrumentalnych i Oddziałem Badań Higieny Środowiska w zakresie diagnostyki.

3. Do zadań Oddziału Badań Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych należy:

1) wykonywanie badań fizyko-chemicznych w próbkach żywności pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, celem oznaczenia poziomu zanieczyszczeń oraz zawartości substancji dodatkowych i wzbogacających,

2) wykonywanie badań mikrobiologicznych w próbkach żywności pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, celem określenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych,

3) wykonywanie badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

4) ocena znakowania środków spożywczych,

5) ocena prawidłowości wzbogacania wybranych grup żywności m.in. w witaminę C, wapń, magnez, żelazo,

6) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków poprzez wykonywanie badań chemicznych i mikrobiologicznych,

7) nadzór nad żywieniem tj.: analiza chemiczna posiłków oraz badania sanitarne,

8) nadzór nad realizacją planu urzędowej kontroli i monitoringu w zakresie badań wykonywanych poza laboratorium Wojewódzkiej Stacji,

9) prowadzenie poradnictwa w zakresie grzyboznawstwa.

10) współpraca z Oddziałem Badań Instrumentalnych w zakresie diagnostyki.

4. Do zadań Oddziału Badań Instrumentalnych należy:

1) wykonywanie badań w zakresie absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS), z użyciem techniki płomieniowej (FAAS), elektrotermicznej (ETAAS), zimnych par (CVAAS) oraz generacji wodorków (HGAAS),

2) wykonywanie badań w zakresie chromatografii gazowej (GC) z detekcją płomieniowo- jonizacyjną (GC/FID), wychwytu elektronów (GC/ECD), wychwytu elektronów/ azotowo-fosforową (GC/ECD/NPD),

3) wykonywanie badań w zakresie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/ViS) i fluorescencyjną (HPLC-FLD).

5. Do zadań Oddziału Badań Higieny Radiacyjnej należy:

1) wykonywanie specjalistycznych testów kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej oraz wybranych zakresów testów w ramach bieżącego nadzoru,

2) wykonywanie pomiarów powierzchniowych dawek wejściowych dla pacjenta podczas realizacji radiologicznych procedur medycznych oraz ocena wyników pomiarów w odniesieniu do poziomów referencyjnych,

3) wykonywanie pomiarów rozkładu pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska pracy oraz ocena narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne na podstawie otrzymanych wyników pomiarów,

4) wykonywanie pomiarów rozkładu pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska ogólnego,

5) wykonywanie pomiarów dozymetrycznych wokół źródeł promieniowania jonizującego,

6) oznaczanie zawartości radionuklidu Cs-137 w produktach żywnościowych i w wodzie, w ramach placówki prowadzącej pomiary skażeń promieniotwórczych oraz systemu bezpieczeństwa nad żywnością,

7) oznaczanie globalnej aktywności beta opadu atmosferycznego oraz produktów żywnościowych i wody,

8) monitoring mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu,

9) prowadzenie bazy danych źródeł pól elektromagnetycznych w zakresie dotyczącym działalności Oddziału.

6. Do zadań Oddziału Mikrobiologii, Wirusologii, Parazytologii i DDD należy:

1) wykonywanie badań nosicieli i ozdrowieńców po durze brzusznym, durach rzekomych A, B, C, salmonellozach i czerwonce wywołanej pałeczkami Shigella (badania na nosicielstwo),

2) wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu identyfikacji zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,

3) wykonywanie badań uczniów i studentów szkół wyższych kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (badania w celu identyfikacji zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella,

4) wykonywanie badań w ramach zintegrowanego systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą „SENTINEL”,

5) wykonywanie badań w kierunku kontroli biologicznej urządzeń do sterylizacji,

6) wykonywanie badań parazytologicznych w kierunku tasiemczyc u osób, które były zarażone tasiemcami.

Jesteś tutaj: Start Zadania statutowe